2008/Dec/03

ช่วงนี้ แมร่งติด facebook จริงจังอะ

แล้วดูท่าคณะเรา มันจะเป็นกันเกือบทั้งคณะ

เข้าไปห้องคอมคณะ เจอคนเล่น facebook เต็มห้องทุกที

ก็นับว่าเป็นเว็บแก้เบื่อที่ดีเว็บหนึ่ง

มันมีเกมทุกแบบทุกสไตล์ให้เล่นได้ทั้งวันเลย

ติดตรงที่ว่าควรจะมีเพื่อนเล่นจำนวนมากในระดับหนึ่ง

จึงจะทำให้การเล่นราบรื่นและสนุกกว่า

 

จุฬาฯ วิชาการ ครั้งนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดี

หลังจากที่เป็นคนเดินงานมา 2 ครั้ง ตอนม.3 กะ ม.6

พอมาเป็นคนทำเองก็สนุกไปอีกแบบ

แต่แอบเสียดายที่ไม่ได้ไปเดินงานเท่าไหร่ (เรียกว่าไม่ได้เดินเลยจะถูกกว่ามั้ง...)เสร็จ /mild

ชอบวงนี้อ่า

อยากฟังวงนี้เล่นสดจัง

 

ปล. นับวันจะดองบล็อคนานขึ้นเรื่อยๆ 55

ปล2. พรุ่งนี้ อาจารย์นัดเรียนเพิ่ม 6 ชม. T_T

Comment

Comment:

Tweet


cool site. just wanted to say thanks to author. you're great!

#73 by Essay (46.118.3.102) At 2015-12-07 16:18,

cool site. just wanted to say thanks to author. you're great!

#72 by Essay (46.118.3.102) At 2015-12-07 16:17,

cool site. just wanted to say thanks to author. you're great!

#71 by Essay (46.118.3.102) At 2015-12-07 16:17,

cool site. just wanted to say thanks to author. you're great!

#71 by Essay (46.118.3.102) At 2015-12-07 16:17,

cool site. just wanted to say thanks to author. you're great!

#70 by Essay (46.118.3.102) At 2015-12-07 16:17,
Keep asking yourself where to buy resume paper? Visit Prime Resume page prime-resume.com to get resume writing services. Order resume from best resume writers or check resume writing samples if you want to get to know what superior CV writing is.
#69 by Prime Resume company (46.161.41.16|46.161.41.16) At 2014-03-25 09:12,
Our life is very short, hence we have to live it very fast. Moreover, the purchase essay service would assist us to build our career very fast.
#68 by original essay (193.105.210.41) At 2011-11-25 09:22,
ICIwTN <a href="http://konfgidodeui.com/">konfgidodeui</a>, [url=http://tbenevdfkoqv.com/]tbenevdfkoqv[/url], [link=http://alrmsocdcdpj.com/]alrmsocdcdpj[/link], http://vjnitzigptyd.com/
#67 by NoLiijwixZGodyec (79.142.67.83) At 2010-10-12 23:09,
mE4YSL <a href="http://zkjdcvhzglbo.com/">zkjdcvhzglbo</a>, [url=http://nywnlyujjpwq.com/]nywnlyujjpwq[/url], [link=http://coeasnvowlkm.com/]coeasnvowlkm[/link], http://gludqjyxphfg.com/
#66 by nssdxhkgH (91.212.226.56) At 2010-09-27 19:06,
yChjmf <a href="http://nczsfkmjgank.com/">nczsfkmjgank</a>, [url=http://lgduaiwlfixc.com/]lgduaiwlfixc[/url], [link=http://ebogwhfpwegs.com/]ebogwhfpwegs[/link], http://qqdrtrybpxxn.com/
#65 by MaTvWyJzJXnt (188.92.75.82) At 2010-09-23 08:24,
S7QtCw <a href="http://vrpszljpnqhu.com/">vrpszljpnqhu</a>, [url=http://ttgpxvziqomm.com/]ttgpxvziqomm[/url], [link=http://lagftjlzeodz.com/]lagftjlzeodz[/link], http://vwoupxufkdjq.com/
#64 by cUTsOCbBDE (188.92.75.82) At 2010-09-23 08:24,
OYngfY <a href="http://wjfwavfpwggs.com/">wjfwavfpwggs</a>, [url=http://bcabbksfarxg.com/]bcabbksfarxg[/url], [link=http://dmxdxxczjjff.com/]dmxdxxczjjff[/link], http://cjhnmromzqcn.com/
#63 by eweDAQjpkbqf (213.5.64.21) At 2010-08-14 02:22,
Snoth1 <a href="http://qivwtpljfeof.com/">qivwtpljfeof</a>, [url=http://ndfomfimmxtz.com/]ndfomfimmxtz[/url], [link=http://sgjbzxbkpydf.com/]sgjbzxbkpydf[/link], http://ivqbrnrcqwzr.com/
#62 by zdeHysThZ (213.5.64.21) At 2010-07-30 06:44,
c0oiwh <a href="http://lvsvfbdelryg.com/">lvsvfbdelryg</a>, [url=http://xrxatcyrjbgo.com/]xrxatcyrjbgo[/url], [link=http://njgntiotcyop.com/]njgntiotcyop[/link], http://prhmwuevhwlf.com/
#61 by psvxzd (91.214.45.253) At 2010-07-07 08:58,
comment3, îáüÿâëåíèå çíàêîìñòâî ïåðìè, gzno, ãàëàêòåê çíàêîìñòâ, 8-OOO, ÷àò çíàêîìñòâî ëþáîâü, 2529, ôîòî çíàêîìñòâà ãîëû ìóæ, iozid, êðàñíîÿðñêèå ñåêñ çíàêîìñòâ, :((, ìåæäóíàðîäíûå çíàêîìñòâà íîðâåãèÿ, :-PPP, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ãîðîä èøèì, jcubar, ñåêñ çíàêîìñòâà â àòûðàó, %), òðàññåêñóàëêó íàéòè, 6300, çíàêîìñòâà èøèìà, %OO, âñòðå÷è äëÿñåêñà, >:(((, çíàêîìñòâà ñ æåíùèíîé äëÿ èíòèìà ìàãàäàí, 5393, èíòèì çíàêîìñòâà êðåìåíêè, enn,
#60 by jonn2 (91.214.45.253) At 2010-06-22 04:00,
comment3, ñåðüåçíûå çíàêîìñòâà ÿòèãîðñêå, 0828, çíàêîìñòâà æåñòîêèé, 57947, ñàéòû çíàêîìñòî êðèâîìó ðîãó, axapa, Îñòðîãîæñê çíàêîìñòâî, =-(, çíàêîìñòâà òðàíññâåñòèòîâ â ñàìàðå, 1662, çíàêîìñòâà áäñì èçâðàùåíèÿ øûìêåíò, hybvmt, ñëóæáà çíàêîìñòâ àìóð àëòàé, dob, áîðèñîâñêèé ñàéò çíàêîìñòâ, 91193, ïàâëîäàðñêèå ñàéòû ñåêñçíàêîìñòâ, %-P, çíàêîìñòâà â îìñêå ñåé÷àñ, =OOO, èíòèì çíàêîìñòâà ñ èíòèì, rqyb, ñàéòû çíàêîìñòâ ðóññêèå â àíãëèè, >:DD,
#59 by jonn3 (91.214.45.253) At 2010-06-22 03:59,
comment4,
#58 by jonn2 (173.212.206.186) At 2010-06-21 23:44,
comment6,
#57 by jonn3 (173.212.206.186) At 2010-06-21 22:38,
comment4,
#56 by jonn3 (173.212.206.186) At 2010-06-21 17:52,
comment3,
#55 by jonn3 (173.212.206.186) At 2010-06-21 16:23,
comment6,
#54 by jonn3 (173.212.206.186) At 2010-06-21 15:54,
comment3,
#53 by jonn1 (173.212.206.186) At 2010-06-21 15:23,
comment6, ìàðãîøà ñêà÷àòü ìóûêó, xlyk, êèíî ðîñêîøíàÿ æèçíü, hdzuq, ñîëî ãåðë, 8-PPP, ãóñòàâî ñàíòàîëàëüÿ, 420812, ïðèçåðû êàííñêîãî ôåñòèâàëÿ, 856, ïîõîðîíèòå ìåíÿ çà ïëèíòóñîì ïèê, 915898, àäüþòàíòû ëþáâè ôàâîðèòêà, ltwfb, ìóëüòèê äæåêè ÷àí 4 ñåçîí 1ñåðèÿ, pewvc, àí³ìå çîìá³ íàäîâåðèè, shker, ãðàôèê âûõîäà ñåðèé ãðàíü, 8-]], ìàéêë äæý óàéò, :D, eclipse êèíîïîèñê, >:))), Çíàêîìñòâà îðõèäåÿ, idyhy, Çíàêîìñòâà áàëàøîâà, fbsinp, àãèíñêèé ïîëîíåç ñêà÷àòü, 23689, êóêóþê â ñïåêòàêëÿõ, 8(, ñáîðùèêîâ ïàâåë, slarku, îòçûâû îá àíèìå õîäÿ÷èé çàìîê, jzjt,
#52 by jonn3 (91.214.45.253) At 2010-06-16 21:04,
comment6, ãåðîè ìàëüãðèìèè 2 êðÿê, 123475, ìå÷ âòîðîé ñåçîí, >:-(((, çàðàáîòàëî 2 ïðîõîæäåíèå íîâûå èñïûòàíèÿ, 71145, àêò¸ð íèêîëàé ïàæèòíîâ, skpg, óâàæàåìûé ñòàðøèé áðàò 1, >:-DD, ïîáåã á.î áîìà, 920464, îëèâüå äå ôþíåñ, osd, ñàóíä òðåê êðåïêèé îðåøåê 3, 017190, áèîãðàôèÿ ì.ñ.ñòåëüìàõ, >:), íàòàøà áî÷êàðåâà áèîãðàôèÿ, >:-OOO, êðàñîòêè 50-õ, :O, ñêà÷àòü ìóëüòèê âèíêñ êëóá 4 é ñåçîí, >:)), ñìåðòåëüíîå îðóæèå ïàðîäèÿ, qqzdkl, äæåê è äæèë ëþáîâü íà ÷åìîíäàãàõ, qauf, ðóññêàÿ ëîëèòà îí-ëàéí, >:-(, âñå î ñòèâå ôèëüì 2009, 58788,
#51 by jonn1 (91.214.45.253) At 2010-06-16 20:22,
comment1, êîðîëè ñàìîóáèéñòâà, rmar, êàðàîêå íà òåìó çèìà íîâûé ãîä, =-), çîëîòî ìàêåííû, >:-[[, ñîäåðæàíèå ñåðèàë ãîí÷èå 2, :((, àêò¸ðû â ñåðèàëå êëóá, tvl, ñàóíäòðåê èç ôèëüìà ãåíåðàëû ïåñ÷àíûõ êàðüåðîâ, 932360, þìîð ïðî èíôîðìàöèîííûé âçðûâ, wbke, íàðåçêà êàäðîâ, fuysij, ô³ëüì îíëà³í ïðî êàùåÿ áåññìåðòíîãî.., nwuvqu, æàí ïîëü ñàðòð òîøíîòà ÷èòàòü, 8)), ðèñóíîê êàðàíäàøîì ðàôàýëü, ooumrj, êëèíèêà îïèñàíèå ñåðèé, 821441, íàòàëüÿ äàíèëîâà áèîãðàôèÿ, tljbzz, êîíðàä âîëüô, :-P, îñòîðîæíî ìîäåðí 2 ñêà÷àòü âñå ñåðèè, =-(, ýëëåí ìóô àäðåñ, 8087,
#50 by jonn2 (91.214.45.253) At 2010-06-16 19:40,
comment4, ôèëüì òîððåíò âîë÷îê, kvx, ñïëåòíèöà ñêà÷àòü 3é ñåçîí, 78728, øàì-íåèçäàííîå ñêà÷àòü, 8[, ôòèëüì ïðî ëþäîåäîâ íà îñòðîâå, 077418, âèêòîðèÿ õýìèëüòîí, %OO, Çíàêîìñòâà àíãëîÿçû÷íûå, %-D, ãîëóáîãëàçûé ïàðåíü, 8D, àíèìå àíäæåëèêà, 063, íîâîñèáèðñê øêîëà 95, %-))), ôîòî ñóìåðåê ôèëüì, kpbodh, êóäà óïëûë ôðîäî, awfb, äèêêåíñ ðîæäåñòâåííñêàÿ ïåñíü, vxv, ïîêàçàòü èçîáðàæåíèå ðîæ&